EAI banner

Organizing Committee

General Chair

Prof. Jing Liu
East China Normal University, China

Technical Program Committee Chairs

Prof. Ying Li
Zhejiang University, China

Prof. Yuyu Yin
Hangzhou Dianzi University, China

Web Chair

Dr.Xiaoxian Yang
Shanghai Polytechnic University, China

Publicity and Social Media Chair

Jiaqi Wu
Shanghai Polytechnic University, China

Workshops Chair

Dr. Yusheng Xu
Xidian University, China

Publications Chair

Dr. Yusheng Xu
Hangzhou Dianzi University, China

Local Chair

Weng Wen
Shanghai Polytechnic University, China

Conference Manager

Karolina Marcinova
EAI

EAI Institutional Members